Poslední aktualizace: 3.11. 10:45

                                Přerušení řízení o územním rozhodnutí 2729.pdf a 2731.pdf

                                Článek na idnes.cz

                                Zápis z jednání s Inter Ikea Centre Group

                                Vyjádření k petici z ÚMOb Jih

Nesouhlas s rozšířením AVION Shopping Park Ostrava – směr sever (ulice Markova)Plánované rozšíření zahrnuje budovu (z části dvojpodlažní) o ploše 11.047 m2, v níž by měly být umístěny obchody. K budobě přiléhá parkoviště pro přibližně až 770 aut (následující obrázek). Vyhlášku o zahájení územního řízení etapy 2 si můžete přečíst zde.

orig

Za závažný nedostek považujeme, že není prokázáno, zda je takové rozšíření výhodné pro město. Možná by bylo lepší mít více menších prodejních areálů v místech, kde je občané skutečně potřebují, než jeden extrémě veliký, kam všichni musí dojíždět, a to i z velkých vzdáleností. Dopravní a ekologické problémy vznikající pohybem velkého množství vozidel zatěžují město a jeho obyvetale (nikoli soukromého investora stavby). Na jejich řešení je pak zapotřebí vynakládat prostředky (zpravidla daňových poplatníků), které by jinak mohly být využity účelněji. Tento názor jsme uplatnili jako připomínku při veřejném ústním jednání 13. 7. 2010.

Příjezdová komunikace na parkoviště je vedena ve vzdálenosti přibližně 45 m od jihozápadní fasády domů na ulici Markova. Její obyvatelé se proto obávají významného zhoršení životního prostředí, a to zejména hlukem a emisemi vozidel, ale i světelným smogem. Nadlimitním hodnotám hluku budou vystaveni také i obyvatelé na ulici Horymírova. Není počítáno s žádnou rezervou pro další budoucí hlukovou zátěž (případný heliport). Své obavy vyjádřili obyvatelé v petici, kterou podepsalo 266 lidí a která byla předána Magistrátu města Ostravy a městskéku obvodu Ostrava-Jih. Během veřejného ústního jednání 13. 7. jsme podali připomínku k necitlivému vedení komunikace. Dále jsme investorovi i Magistrátu města Ostravy navrhli alternativní vedení komunikace, které by situaci alespoň o něco zlepšilo. Náš návrh přemístění si můžete prohlédnout zde. Odpověď jsme zatím neobdrželi.

Výpočty zatížení hlukem, které byly předány jako podklad k územnímu řízení, nelze považovat za úplné a prokazující splnění hygienických limitů. Své stanovisko jsme předali v rámci územního řízení Magistrátu města Ostravy. Poukazujeme v něm zejména na skutečnost, že dosud provedený výpočet byl proveden pro nižší zástavbu, než je ve skutečnosti. Při výpočtu pro osmipodlažní zástavbu jsou již hygienické limity překročeny. Stanovisko jsme předali také Krajské hygienické stanici.

Výstavbou dojde i k zastavění dnes volného prostoru, který je Územním plánem města Ostravy určen pro sport (výstavba sportoviště v této lokalitě je Územním plánem dokonce považována za "veřejně prospěšnou stavbu"). Dojde tak k porušení Územního plánu a utrpí tím i obyvatelé ze širšího okolí. Z plánovaného parkoviště totiž jen velmi malá část (přibližně 70 parkovacích míst) leží na ploše určené územním plánem pro lehký průmysl a obchod. Zbylá místa (přibližně 700) leží na ploše, která je Územním plánem určena pro sport. Z dokumentace je při tom zřejmé, že po dokončení stavby již v daném místě výstavba zařízení pro sport nebude téměř možná, a to proto, že na ně již nebude místo. Parkoviště bude tedy fakticky sloužit výhradně pro obsluhu stavby s obchody; nelze je považovat za parkoviště, které by snad obsluhovalo zařízení pro sport. Na následujícím obrázku je vidět výřez z územního plánu; žlutě jsou vyznačeny plochy pro sport, které se rozkládají západně od stávajícího horkovodu Dalkia. Ten je také při zvětšení partný na předchozím obrázku (přesvěčte se sami o tom, jaká část parkoviště na kterém území leží). Investor namítá, že oplátkou buduje také plochy pro sport a relaxaci. Měla by to být dvě hřiště mezi silnicí a severní fasádou projednávaného objektu a také univerzální zpevněné plochy na západ od parkoviště (první obrázek). Jaképak sporty by zde, v hluku a bez jakékoli infrastruktury bylo asi možné provozovat? Zpevněné univerzální plochy jsou opět asi de facto parkoviště.

uz_plan

Vydáním územního rozhodnutí na tzv. první etapu se Magistrát města Ostravy mohl dopustit porušení zákona (zákon č. 183/2006 Sb., § 90, písmeno a), § 92, odstavec 2). Magistrát se pravděpodobně také dopustil procesního pochybení, když do okuhu účastníků právě běžícího řízení (2. etapa) nezahrnul majitele blízkých domů a bytových jednotek. Tito se nyní zřejmě mohou domáhat účastenství v územním řízení. Jako opomenutí účastníci řízení mohou snad později i podávat odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby. Každý, kdo je vlastníkem bytu a může být dotčen projednávanou stavbou, by měl být účastníkem řízení.

Další informace:Případné náměty, dotazy apod. můžete posílat na email info@avion.nazory.cz

v případě Vašeho zájmu se pak může Váš příspěvek zde zobrazitVaše příspěvky:Vážení občané, obyvatelé Markovy ulice. Myslím, že by bylo dobré začít sepisovat petici, proti chystané stavbě, kterou je rozšíření Shopping Parku. Pročetla jsem si studii a tato stavba nám pěkně znepříjemní život, jak po dobu stavby, tak potom.Nákladní auta budou jezdit po nově vybudované cestě celé dny. Nestačí asi, že v Ostravě už tak dýcháme špatný vzduch, ale my si toho užijeme jěště více, jak prach, tak velký hluk. Je třeba dělat něco než bude pozdě. Přečtěte si vše na uvedených odkazech a také je třeba přijít na zasedání magistrátu 13.7.2010. Copak máme málo obchodů? Myslím, že většina z nás s tímto nesouhlasí.A. Niklová
Zvlášť ironické mi příjde tvrzení Ostravy o životním prostředí, že se snaží "...iniciovat nová opatření pro smogové situace, dále ozeleňovat Ostravu a tak dále...", viz http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/ostrava/ostrava/o-meste/pid/5971
L. Rajský
Odkaz na další diskuzi
http://www.facebook.com/topic.php?uid=91912222796&topic=11270
Vážený pane Rajský,

děkuji Vám za Váš e-mail ve věci rozšíření Shopping Parku. Můj názor na uvedenou výstavbu je tento:

Domnívám se, že jako každá výstavba občanské vybavenosti tohoto druhu, má navrhované rozšíření své kladné i záporné stránky.

Rozšíření parkovací kapacity o 800 míst považuji za pozitivum. Asi je Vám známa katastrofální dopravní situace na území Ostravy-jih. Jsem přesvědčen, že každé parkovací místo navíc může situaci jen prospět a také, že není pravda, že by rozšíření zhoršilo rovněž katastrofální smogovou situaci v Ostravě (nyní nemám na mysli dobu výstavby).

V diskusi zazněl i subjektivní argument, že máme obchodů již dost. Nemyslím, že by investoři byli tak naivní a rozšiřovali Shopping Park jen sobě pro radost. Patrně si provedli průzkum potenciálního trhu a došli k závěru, že kapacita pro nové obchody stále ještě existuje.

Není pochyb o tom, že výstavba sama určitě zhorší životní prostředí a komfort bydlení v bezprostředním okolí stavby. Doba jednoho roku plánovaná pro stavbu (a po celou tuto dobu nákladní automobily a stavební stroje jistě jezdit nebudou) mi však připadá vcelku přiměřená a přijatelná v porovnání s jinými velkými stavbami (jako snad nejkřiklavější příklad bych zmínil výstavbu silnice ve Vendryni). A předpokládám, že po jejím dokončení celkový vzhled místa neutrpí.

Vážený pane Rajský,

z výše uvedených důvodů se domnívám, že pozitiva uvedené stavby převažují nad negativy. Jistě jsem pro zelenější a čistší Ostravu, jako snad všichni, kdo v ní žijí, nedomnívám se však, že bych k tomu přispěl svou podporou Vám právě v této záležitosti.

S pozdravem

Jaroslav Suchánek
Zastupitel městského obvodu Ostrava-Jih
Po přečtení vyjádření pana Suchánka mi nedá, abych taky nezareagovala na toto téma. Takže:

Milý pane Suchánku, a podobně smýšlející,

V této lokalitě již bydlím 8 let a celou tuto dobu s občasnými přestávkami dochází k budování Avion Shopping parku. Máme krásný byt s výhledem na Beskydy, bohužel v něm nemůžu pořádně ani otevřít okno, výsledek tohoto počínání je totiž zanedlouho odměněn na zčernalých záclonách, natož pověsit venku prádlo, které pohltí veškerý vířící prach kolem, takže logicky vzato nám určitě dalších 800 míst na parkování nepomůže, ty auta tam totiž všechny musí dojet a my tyto exhalace budeme denodenně i s naš imi dětmi dýchat.

Z výhledu z našeho bytu se opravdu nic nezmění, jen místo sice zanedbané louky, ale přece jenom zbytku zeleně tady bude další monstrum a spousty asfaltové plochy pro auta, která nás svým hlukem a smogem budou otravovat až do večerních hodin. Nehledě na to, že v zimě při odklízení sněhu zde budou jezdit už tak hlučné traktůrky, které mají nádherný varovný hlásič (již nyní jsme nadšeni při odklízení chodníku).

Srovnání s Vendryní je celkem nemístné a pro nás nezajímavé, my bydlíme v Ostravě-Jih. Co byste měli opravdu kontrolovat je hluk ze staveb Avionu, který se ozýval do širokého okolí i po desáté hodině večerní, všichni jsme toho byli svědkem při zahájení napojení rozšíření Sever, z Vendryně nám hluk nehrozí.

Ale co je podstatné a co mne opravdu zajímá je tato věc, studie hluku a prašnosti byla provedena někdy kolem roku 2009, že? Bohužel se v ní nezmiňuje nic o plánované výstavbě nového heliportu a usídlení policejního vrtulníku, které zde bude zanedlouho realitou. V měření pro výstavbu heliportu se zase nepočítá s rozšířením Avionu, takže máme dvě výstavby ani jedna nepočítá s druhou, ale vše je naprosto v pořádku, jen zanedbatelné zvýšení, které nemá vliv na obyvatelstvo.

Takže hurá, máme dva vrtulníky, budou nové haly a nádherné parkoviště pro 800 aut, super, ještě chybí raketová základna.

Takže milý pane Suchánku, moc vám děkujeme a nechcete u nás taky bydlet?

Papežová
Pane zastupiteli, myslím, že jste byl občany zvolen proto, abyste hájil jejich zájmy. Vaše názory jako je srovnání silnice ve Vendryni a výstavba Shopping Parku je trochu mimo mísu. Ale teď k tomu, jak se nám tady bydlí, co postavili novou silnici prašnost se hodně zvýšila. Všechno to musíme dýchat my. Vv ne. Hluk už je tady jak ze silnice, tak z heliportu. Vrtulníky dělají také velký hluk, takže to Vaše pochopení by bylo na místě. Vím, že parkoviště je zapotřebí pro místní, ale ne pro 800 aut. Jestli se oháníte tímto, tak příjezd k parkovišti stejně nebudou mít obyvatelé. Zmiňujete se i o tom, že si Ikea dělala průzkum, tak nevím jak. Polovina obchodů už tak zeje prázdnotou. Možná se více lidí objevuje o víkendech, kdy z daleka přijíždějí koukat jak to vypadá, než něco kupovat. Mimochodem přístavba, kterou postavilo Tesco v Ostravě, kde musíte vyjít ven, není také nijak navštěvovaná. Také je na místě zmínit to, co zde vyroste. Železobetonová kostka. Je to hnus.Myslím, že doby, kdy jsme si nechali všechno líbit už by měly být pryč, ale vidím že je vše při starém.Připojuji se k paní Papežové s otázkou, jestli tady nechcete bydlet. Niklová
Vážený pane Rajský,

mohu vás ubezpečit, že i já jsem odpůrcem dalšího rozšiřování Avion Shopping parku a to jak na jih tak na sever. V nedávné době jsem se osobně zasadil a nevydal souhlasné stanovisko k využívání komunikace U Výtopny k výstavbě retail parku a obchodního domu KIKA na jižní straně ul. Rudná, a to právě z důvodu o kterých se zmiňujete i vy. Neúměrné množství nákladních vozidel v lokalitě garáží a zahrádkářů s výjezdem na Výškovickou ulici. Investor musí tedy nejprve řešit stavbu kruhového objezdu a nájezd z ul. Rudná a teprve následně může řešit výstavbu která je bohužel na jeho soukromých pozemcích. Ve vašem případě, se jedná dokonce o situaci, která by se bezprostředně dotkla stovek obyvatel a to nejen z důvodu hluku a prašnosti, ale také z možného a tolik diskutovaného ohrožení letového provozu záchranné služby.

Každopádně se uvedeného veřejného setkání zúčastním a vzhledem k tomu, že obvod je účastníkem řízení, vznesu za obvod připomínky k uvedené výstavbě.

S pozdravem

Bc. Radim Miklas
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod Ostrava-Jih
Je mi z toho všeho na blití.Bydlím s dcerou v bytě 10 let.Když jsme se nastěhovaly,bylo tady pole a nevadilo nám to.Ale když se začalo stavět a přistavovat,začaly jsme si zvykat a myslely jsme si,že tomu bude konec.Je to hnus,když si pomyslím,že ráno vstanu a zelen nebude.Pracuji v prašném a hlučném prostředí,ale člověk se musí něčím živit.Ale přijdu z práce domů a bude to to samé-opět prach a hluk.Jak dlouho tohle může organismus vydržet?Je to tak nutné,aby se přistavěly obchody s hadříkama?! Vozníková
Vážení,
úplně mě vyděsil fanatický názor p.Miklase ( a některých dalších
lidí )proti výstavbě další části Avionu. Je zřejmě motivován
blížícími se volbami a snahou zalíbit se některým voličům.
Ztotožňuji se s pohledem p.Suchánka na problematiku výstavby ještě
bych doplnila následující: Myslím, že je nutné také zohlednit
nezanedbatelnou skutečnost a tím je zaměstnanost. Nejde jen o to,
jestli tady budou ,,obchody s hadříky,, jak ironicky píše p.
Vozníková, aleje nutné vzít v úvahu , že taková stavba občanské
vybavenosti dá práci mnoha firmám při vlastní realizaci. Následně po
otevření jsou to pracovní příležitosti pro obchodníky, výrobce
zboží, úklidové služby, dopravce, dodavatele energií, reklamní
agentury , ostrahu atd atd.
Asi je to lepší řešení, než lidem rozdávat sociání dávky a
vychovávat je k pasivitě a lenošení.
Navíc jsem přesvědčena o tom, že investor této stavby splnil všechny
požadavky a normy ohledně zvuku , emisí, apod., protože jinak by
příslušné úřady stavbu nepovolily.
Pokud Vám opravdu jde o životní prostředí, tak doporučuji, aby jste
se zaměřili na velké průmyslové giganty a podobné masivní
znečišťovatele ovzduší, kteří si kupují přízeň místních politiků a
pro zlepšení životního prostředí nedělají nic.
Možná se Vám odpůrcům shopping parku stýská po frontách na
mandarinky nebo prací prášky, ale mě rozhodně ne.Já naopak jsem
nadšena, že můžu nakupovat kvalitní zboží v krásném prostředí -
mimochodem avion není jen o ,, hadřících,, - a nemusím závidět
cizincům ze Západu jak tomu bylo dříve.
A až bude v Avoinu zase nějaká akce pro děti , tak se tam stejně
pohrnete všichni.
P.S. ZA povšimnutí stojí výraz p.Miklase, že investor staví ,,
bohužel na svých pozemcích ,,.Stýská se snad p.Miklasovi po starých
časech kdy patřilo všechno všem? !
P.S.2 jen tak mimochodem, chápete všichni, že tato petice je
nepředmětná vzhledem k tomu, že investor splnil všechna zákonem daná
opatření,aby mohl stavět??!!!

Hana Hilscherová
Dobry den,
byt se radim mezi umirneneho kritika v teto zalezitosti, tak stejne jako p. Hilscherou vydesil pan mistostarosta, tak stejne ona tak vydesila me. Resit par desitek pracovnich mist timto hysterickym zpusobem mi prijde trosku zvlastni. Ze by tato pristavba nejak vyrazne pohnula trhem s pracovnimi misty a zvysila temto zamestnanym lidem extremne zivotni uroven, mi prijde trosku zvlastni. Asi Vas uvedu do uzasu, ale pracuje tam hodne lidi nacerno, takze tu cestu k socialni davce si stejne najdou.
Dalsi zvlastni nazor a o to horsi, ze zastupitele, je porovnavani nejake cesty ve Vendryni. Jestli toto ma byt argument pro mistni obcany, tak se s nim postavte pred volbama nekde na namesti, mam pocit, ze asi prilis nezabodujete. Nazor, ze jeden rok je v pohode, je pro mne vrchol arogance a duvod k zamysleni ke slozeni mandatu. Predpokladam, ze tlak, ktery je na Vas vyvijen ze strany investora je jiste silny, jinak byste toto snad nedokazal vypustit z ust.
Respektuji vystavby heliportu a podobnych "verejnych sluzeb," byt snizuje zivotni uroven mistnich obyvatel, ale "dobro," ktere vykonava ma daleko vyssi hodnotu.
Pred par lety nam za dum (diky pristavbe) navozili haldy hliny, auta se tady stridaly od rana do noci a nikoho to prilis nevzrusovalo (navic lide v prizemi si na slunce musi pockat do odpol. hodin, stejne asi jako na severu Svedska). Kazdy tyden spinava okna, jsem bral jako dan za rozvoj, ale take jsem doufal, ze to je jiz konecna s pristavbama. (Navic bylo naslibovano, ze bude vybudovan park a sportovni zarizeni-nejspis mysleno jiz nefunkcni golfove odpaliste:) Nezaregistroval jsem, ze by se nekde v Evrope stavely Shopping parky uvnitr aglomerace, vse na pokraji mest. Vyjimkou je IKEA v Budapesti, kde se divaji lide z okna pres cestu na modrou kostku. Nemyslim si, ze to je zpusob jakym bysme meli jit.
Pokud ovsem neni zbyti, a pristavba je z "ekonomickeho" duvodu tak strasne pro vsechny strany dulezita, meli bysme se bavit o jistych kompenzacich pro obyvatele, ktere tato stavba ovlivni. Nemyslim onech 800 park. mist, ktere jiste kazdy rad ozeli a vzdy nejakym zpusobem zaparkuje.
Nedivim se, ze se vsichni podivuji nad tim jak mame "mrtve" centrum, a zastupitelstvo se snazi jej nejak umele resuscitovat. Pokracujme temito pomalymi krucky k vytvareni mesta, ve kterem se zase tak uzasne nezije, nechme si libit uplne vse, jen kvuli par obchodum, ktere nasemu mestu na atraktivite zrovna nepridaji.
s pozdravem M. Janak
paní Hilscherová připadá mi že jste zaspala dobu. Jste hodně vedle a ve všem. Přečtěte si názor p.Janáka zjistíte jak to opravdu dnes funguje. Vozníková
Dobry den,
pre korektnost informacie prosim o uprave odkaz ohladne zistovacieho konania EIA vzhladom k tomu ze aktualny odkaz je na dokument ktory nie je podkladom k vydaniu UR .
Pod kodom MSK1281 je zamer ktory podla EIA portalu bol ukonceny 21.07.2009.
Zamer ktory je podkladom k vydaniu UR je pod kodom MSK 1300.

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MSK1300

Dakujem velmi pekne za spolupracu,

Nicola Perucconi
Project Manager

Inter IKEA Centre Slovensko s.r.o.,
Ivanská cesta 16
821 04 Bratislava
Slovakia

nicola.perucconi@ikea.com
Vyjádření náměstka primátora Lukáše Ženatého: "Současně potvrzuji zájem vedení města na trvalém umístění vrtulníku Policie ČR v Ostravě (na heliportu v Zábřehu)."
Pan Lukáš Ženatý je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Ochrana životního prostředí.
Ve svém oboru už nepůsobí (což mu není vinou). Jako vrcholný člen zastupitelstva se nesmyslně vyjadřuje (viz vyjádření k mrakodrapu na Ostrčilově ulici). Nynější kandidát pro Senát Parlamentu ČR. Pana doktora již vůbec toto téma nezajímá, neboť má své zvolení jisté a bude bydlet do budoucna v Praze. Nebude škoda, budou jiní, snad lepší. Věřím, že názor pana doktora, k vybudování heliportu na zastupitelství MMO, je menšinový.
Lukáš Jedlička
Rozumím inciátorům nesouhlasu a věřím, že je motivován čistě jen jejich snahou o kvalitnější bydlení, nikoliv snahou o úplatek od developera, či předvolební kampaní (jak to bohužel bývá, ostatně načasování je...). Celý postup ovšem vychází z naprosto zvráceného přístupu, že k bytu patří i výhled a okolí. Není tomu tak, Vám patří byt a okolí patří někomu jinému, pokud si ten někdo jiný rozhodne na svém pozemku něco postavit, tak pokud splní zákonem dané náležitosti, tak mu v tom nikdo nemá právo bránit, jen proto, že neuvidí na Beskydy. Pokud chcete mít kolem domu prostor podle svých představ, nikdo vám nebránil dotyčný pozemek koupit.

S pozdravem
Jan Lánik
Pane Lániku,
myslím že občanům nejde o žádné peníze, ani o výhled na Beskydy, jako o kvalitní bydlení. Bydlení bez špíny a hluku. O to tady jde. Nevím, jestli zde také bydlíte, ale z pátku na sobotu se pracovalo i v noci a bylo to dost nesnesitelné. Nakonec v létě musíme zavírat okna. Ani na své zahradě si někdy nesmíte vykácet strom nebo postavit něco, co sousedovi vadí. Takže trocha pochopení ze strany majitelů by opravdu byla na místě. Alena Niklová